Poradnik

Co zrobić gdy masz ubezpieczenie w innym kraju?

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie w innym kraju wchodzącym w skład Unii Europejskiej podlegasz  prawu  tego kraju w zakresie zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi masz  prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich (w tym w Polsce) na koszt swojego kraju. O uprawnieniach tych zaświadcza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, (EKUZ) – European Health Insurance Card (EHIC).

EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne według powyższych kryteriów, decyduje lekarz w państwie pobytu. W razie potrzeby mogą to być również świadczenia szpitalne.

Na podstawie EKUZ otrzymasz w Polsce świadczenia zdrowotne w placówkach posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opieka zostania  udzielona na takich samych zasadach, jak osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, tj. w większości przypadków nieodpłatnie (np. poza opieką stomatologiczną, w której tylko część świadczeń jest finansowana przez NFZ); będziesz  miał również prawo do leków refundowanych na ogólnych zasadach. W tym samym stopniu, co ubezpieczonych w NFZ, będą Cię dotyczyły zasady związane z listami oczekujących na świadczenia zdrowotne.

Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie. Można natomiast ubiegać się o zgodę swojej instytucji ubezpieczeniowej na planowane leczenie w innym państwie członkowskim (formularz E 112).

Jeśli uzyskasz  formularz E 112 i okażesz go w polskiej placówce służby zdrowia, zostaniesz potraktowany tak samo, jak polski ubezpieczony, tzn. leczenie będzie nieodpłatne w takim samym zakresie, jak dla polskich ubezpieczonych.
Natomiast jeśli skorzystasz  w Polsce z zaplanowanych zabiegów nie posiadając formularza E 112, zostaniesz  potraktowany jako pacjent prywatny, a więc będziesz  zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Szpitale stosują w takich sytuacjach własne cenniki.