Poradnik

Chcesz się zapisać do CM ATOL

Warunki przyjęcia

 1. Ważne ubezpieczenie zdrowotne   

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:
( skok do treści )
Zgłaszając się do poradni, aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawniania do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:
dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.
  dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne.
  dla emerytów i rencistów:
 • legitymacja emeryta lub rencisty.
  dla osoby bezrobotnej:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.
  dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki.
  dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZZA: ZUS ZCZA lub ZCNA lub zaświadczenie z KRUS
  o podleganiu członków rodziny do ubezpieczenia) albo
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS,
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) – legitymację szkolną/studencką, lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.