Profilaktyka

Jak to zrobić, aby nie chorować?

1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

Jakie programy finansowane są przez NFZ?

2. AKCJE PROFILAKTYCZNE

CM ATOL zaprasza na badania w ramach programu:

1) „Profilaktyka Układu Krążenia„, wszystkie osoby, które złożyły deklaracje wyboru lekarza POZ w CM „ATOL”
i w danym roku kalendarzowym są w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Celem programu jest obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród populacji objętej programem dzięki wczesnemu wykryciu, redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka. Planowane jest również osiągnięcie zwiększenia wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia oraz promocja zdrowego stylu życia
W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie się do Centrum medycznego osobiście lub telefonicznie
w celu rejestracji.

2) „Profilaktyki Gruźlicy
Wszystkie osoby dorosłe osoby, które złożyły deklaracje wyboru pielęgniarki POZ w CM „ATOL” nieposiadające
w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę, objęcie wczesną opieką chorych
na gruźlicę, zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę, podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach medycznych prowadzących terapię oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia, zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie się gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
w CM „ATOL” lub kontakt telefoniczny z wybraną w deklaracji pielęgniarką POZ.

Dane epidemiologiczne:

Przyczyny i opis problemu zdrowotnego:

1) Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę
w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka. Według WHO, do najistotniejszych czynników należą:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne.

Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

2) Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną, zwane też zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, a więc związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywienie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu.

Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie oraz złe warunki mieszkaniowe.
Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne np. w stanach po transplantacji, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15mg/dobę, szybka utrata masy ciała.

Wzrastająca, w niektórych województwach, liczba zachorowań na gruźlicę, wymaga działań w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo prowadzone leczenie chorego sprawia, że już po miesiącu pacjent przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.