RODO - ochrona danych osobowych

rodo

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Twoje dane osobowe, które przekazujesz do naszej  bazy  danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

1.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, iż:

Administrator

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne ATOL ul. Kresowa 2, 66-620 Gubin.

Inspektor Ochrony Danych

 1. z Inspektorem Ochrony Danych Małgorzatą Torenc można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail nzozm@wp.pl lub pod numerem 507074755

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie złożonej deklaracji wyboru świadczeniodawcy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO; w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcy Danych Osobowych

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra oraz inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, Sanepid, Szpitale, Laboratoria, Gabinety Specjalistyczne, Urząd Statystyczny, ZUS, Ośrodki Pomocy Społecznej);

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a)      dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b)      dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c)      zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d)      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

e)      dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Informacja o wymogu podania danych

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem objęcia Pani/Pana umową na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości objęcia Pani/Pana świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne ATOL w Gubinie.

2.

INFORMACJA O MONITORINGU

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem monitoringu wizyjnego jest Centrum Medyczne ATOL ul. Kresowa 2, 66-620 Gubin zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres
  e-mail: przychodnia@cm-atol.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: nzozm@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 507074755, w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, personelu medycznego, bliskich pacjentów oraz każdą osobę, która przebywa lub przebywała na terenie objętym monitoringiem na terenie Centrum Medycznego ATOL w Gubinie. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Obszar objęty monitoringiem stanowią ciągi komunikacyjne (korytarze) oraz otoczenie budynku siedziby Administratora;
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres od 10 do 30 dni (do czasu ich nadpisania w zależności od wielkości nagrań) lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa;
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do:

-        prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

-        prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

-        prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

-        prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas treści danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

 1. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Dane z systemu monitoringu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.