RODO - ochrona danych osobowych

rodo

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Twoje dane osobowe, które przekazujesz do naszej  bazy  danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

1.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE Seria L 2016 Nr 119.1) informuję, iż:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne ATOL z siedzibą w Gubinie adres: ul. Kresowa 2 – kierownik Lech Borkowski

2)      z inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym ATOL można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: nzozm@wp.pl; oraz telefonicznie pod numerem 507 074 755

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie złożonej deklaracji wyboru świadczeniodawcy;

1)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra oraz inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa: (do Sanepidu, Szpitali, Laboratoriów, Gabinetów Specjalistycznych,  , ZUS, Ośrodków Pomocy Społecznej);

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od chwili dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej Pani/Pana dotyczącej;

5)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem objęcia umową na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości objęcia Pani/Pana świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne ATOL

8)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.

INFORMACJA O MONITORINGU

§ 1

Centrum Medyczne ATOL informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia w miejscu CM ATOL ul. Kresowa 2 Gubin wprowadzone zostały środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring).

§ 2

Nagrania obrazu z monitoringu w CM ATOL przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu, w przypadku, gdy nagranie z monitoringu stanowi lub może stanowić w dowód w postępowaniu o charakterze karnym, cywilnym lub administracyjnym.

§ 3

Po upływie okresów, o których mowa w § 2 , uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu.

§ 4

Informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i bycia zapomnianym.