RODO - ochrona danych osobowych

rodo

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Twoje dane osobowe, które przekazujesz do naszej  bazy  danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

1.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE Seria L 2016 Nr 119.1) informuję, iż:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne ATOL z siedzibą w Gubinie adres: ul. Kresowa 2 – kierownik Lech Borkowski

2)      z inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym ATOL można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: nzozm@wp.pl; oraz telefonicznie pod numerem 507 074 755

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie złożonej deklaracji wyboru świadczeniodawcy;

1)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra oraz inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa: (do Sanepidu, Szpitali, Laboratoriów, Gabinetów Specjalistycznych,  , ZUS, Ośrodków Pomocy Społecznej);

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od chwili dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej Pani/Pana dotyczącej;

5)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem objęcia umową na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości objęcia Pani/Pana świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne ATOL

8)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.

INFORMACJA O MONITORINGU

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem monitoringu wizyjnego jest Centrum Medyczne ATOL ul. Kresowa 2, 66-620 Gubin zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres
  e-mail: przychodnia@cm-atol.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: nzozm@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 507074755, w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum Medycznego ATOL w Gubinie. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Obszar objęty monitoringiem stanowią ciągi komunikacyjne (korytarze) oraz otoczenie budynku siedziby Administratora;
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres od 10 do 30 dni (do czasu ich nadpisania w zależności od wielkości nagrań) lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa;
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 9. Dane z systemu monitoringu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.